• MFLOW
 • Ідеї
 • 100 Q&A
 • Види ризиків. Як проводиться оцінка ризиків проекту

Оцінка ризиків проекту залежить від галузі діяльності підприємства, ризики бувають абсолютно різними. Розглянемо декілька видів ризиків по відношенню до галузі в якій ведеться господарювання.

Види ризиків нового бізнесу

Виробничі ризики

Ризик інвестиційного проекту - це майбутня ситуація, які виникають під час виробничого процесу, науково-дослідницької діяльності, в конструкторських розробках, під час продажів і після продажного обслуговування товарів. Неможливо осягнути весь перелік виробничих ризиків, оскільки вони пов’язані з видами товарів, які виготовляє підприємство, до прикладу ризики можуть виникнути в зв’язку з:

 • затримками в підготовці будівельних ділянок та виконанні графіків будівельних робіт;
 • затримками поставок устаткування, його монтажу та приведення до робочого стану;
 • відсутністю сировинних ресурсів або їх низьким якісним рівнем;
 • низькою технологічною або трудовою дисципліною та ін.

Фінансові ризики

Вони виникають через ймовірність втрати фінансового ресурсу (грошових коштів). Розміри прибутків та збитків найбільше залежні від швидкості реалізації, яку, в більшості випадків неможливо точно спрогнозувати. Визначити необхідний для досягнення нормального рівня прибутку рівень реалізації можна шляхом проведення аналізу незбитковості і аналізу чутливості. Тобто визначення точки беззбитковості дозволить отримати інформацію про мінімально допустимий обсяг реалізації, при якому підприємство зможе бути платоспроможним за своїми зобов'язаннями. Це особливо важливо для тих, хто фінансує бізнес-проект за рахунок кредиту.

Для того, щоб провести аналітику чутливості проекту, необхідно визначити ключові параметри, вплив яких може суттєво знизити вірогідність успіху проекту, до прикладу, збільшення вартості сировинних ресурсів, або пониження обсягу реалізації. Потрібно піддати аналізу рівень стійкості проекту до можливих впливів.

Алгоритм визначення чутливості бізнесу до ризиків

 1. Здійснюється вибір основних показників (виручка, собівартість, ціна та ін.), зміна яких може суттєво вплинути на параметри проекту.
 2. Визначаються діапазони найбільш вірогідних значень початкових показників, після чого, використовуючи математичне рівняння, або нерівність, задаються взаємозв’язки між початковими та кінцевими показниками.
 3. Через зміни значень початкових показників першого рівня, при відсутності змін в показниках другого рівня, досліджується рівень їх впливу на кінцеві результати. Після проведення цього аналізу можливо зробити аналогічну аналітику показників другого рівня і т. д.
 4. Аналізуються зміни в основних параметрах, виявляється параметр, який найбільш чутливий до цих змін.
 5. Досліджується рівень чутливості обраного параметра при ймовірності відхилення на першому рівні (ймовірність того, що фактор може змінитись, тобто збільшиться, зменшиться, або залишиться незмінним) і на другому рівні (якщо фактор все ж нижчий за плановий).

З розширенням діапазону параметрів, в якому показники ефективності залишаються в межах допустимих значень, чим менша чутливість проекту – тим кращим є його захист від коливань різноманітних чинників, які можуть здійснювати вплив на реалізацію проекту. Управлінський персонал компанії повинен постійно моніторити ці зміни, а також рівень їх впливу на отриманий підприємством прибуток.

cat-img

Категорії