Економісти по-різному підходять до оцінки ефективності інвестицій, однак в цілому виділяється декілька показників, які вважаються універсальними при оцінці ефективності інвестицій. Цими показниками є: період окупності інвестицій, індекс доходності, внутрішня норма доходності та чистий дисконтований дохід.

Визначення усіх цих показників базується на грошових потоках підприємства. У цілому під ефективністю проекту розуміється така ефективність, що відбувається за рахунок власних коштів засновника, тобто коли вихідний баланс підприємства дорівнює нулю, а тому до уваги беруться показники операційної та інвестиційної діяльності. Розрахунок теперішньої вартості проекту проводиться для того, щоб порівняти кошти, що вкладаються в розвиток в даний момент із тими коштами, які підприємство отримає в майбутньому.

Чиста теперішня вартість

Чиста теперішня вартість - це різниця між теперішньою вартістю, що є дисконтованою на основі розрахункової ставки дисконту та вартістю інвестицій, що вкладаються у проект. Коли мова іде про приведену вартість, то мова іде про чистий грошовий потік. Формула розрахунку чистої теперішньої вартості:

 

де CF – чистий грошовий потік, отриманий за період корисного використання інвестицій;

r – норма дисконтування, що враховує зміну вартості грошей у часі;

n – термін корисного використання інвестицій або реалізації проекту, в роках;

INVt – інвестиції за період t.

Щодо ставки дисконтування, то як правило, використовують різні підходи до її визначення. Зокрема, є підходи, які вважають за потрібне використання безризикової ставки, а є такі, що враховують додатковий вплив ризику та інфляції.  З метою спрощення розрахунків, береться безризикова ставка дисконту, що дорівнює мінімально можливій вигоді, яку міг би інвестор отримати від вкладення власних коштів у безрезикові проекти – для прикладу, у довгострокові депозити. В Україні середня ставка по депозитах складає від 10 до 15 %. Таким чином, можна для розрахунку використовувати ставку дисконту в розмірі 10%, і додатково 5% додати в якості ризику чи впливу інфляції.

Як знайти термін окупності інвестицій

Наступним показником є термін окупності інвестицій. Він визначається як відношення суми інвестицій до приведеного чистого грошового потоку.

Дисконтований термін окупності інвестицій (DPP) собою являє часовий період при якому сума дисконтованого грошового потоку дорівнюватиме сумі вкладених інвестицій.

Так само як і розрахунковий метод визначення періоду окупності, дисконтований має основний негативний момент - він не враховує тих грошових потоків, що настають вже після періоду окупності, тобто за весь період інвестицій, а а отже, на нього на нього не може вплинути вся віддача від інвестицій. Інвестори даний показник використовують не як базовий, але як обмежуючий. Якщо дисконтований термін окупності є більшим, ніж встановлений, то такий об'єкт для інвестицій не розглядається.

Індекс прибутковості

Індекс прибутковості – показник зворотній від дисконтованого періоду окупності.

Він визначається відношенням дисконтованого чистого грошового потоку до вартості інвестицій, вкладених у проект. Інвестори розглядають виключно ті проекти, в яких показник становить більше одиниці. В умовах обмежених фінансових ресурсів показник показує інвестиційний портфель.  Єдиний недолік при визначенні даного показника  - пов'язаний не стільки з ним, скільки з підходом до визначення ставки дисконтування, яка не завжди може достовірно спрогнозувати теперішню вартість через неврахування ризиків та інших непередбачуваних ситуацій.

Внутрішня норма прибутковості

Внутрішня норма прибутковості - це ставка дисконтування, при якій дисконтований чистий грошовий потік дорівнює дисконтованій сумі інвестиційних вкладень, тобто виконується рівність. Якщо при визначенні чистої теперішньої вартості ми розглядали безризикову ставку дисконтування, то в даному випадку можна визначити якраз норму прибутковості для поточного інвестиційного проекту.

Фактично, це максимально можлива ставка, під який підприємство могло би взяти кредит, а тому при суттєвому перевищенні показника над середньою кредитною ставкою, необхідно зважати всі за і проти при виборі джерел фінансування. Показник показує нижній гарантований рівень прибутковості проекту, а також максимальну ставку плати за інвестування.

cat-img

Категорії