Плановий баланс складається для нового підприємства за результатами планування фінансових результатів та грошових потоків.

Після запуску підприємства питання як складати баланс відпаде, оскільки за це відповідатиме бухгалтерія. Однак для того, щоб скласти бізнес-план, необхідно також подати плановий баланс. Це не є складна робота, однак вона потребує певних знань та уважності.

Перше правило балансу – це правило рівноваги: усі активи підприємства фінансуються за рахунок пасивів. Тобто якщо вартість активу збільшується, значить збільшується і вартість пасивів. Для початку, розберемося із структурою балансу. Вона складається із необоротних активів, якими є основний капітал та нематеріальні активи (сайт, для прикладу), а також оборотні активи, до складу яких входять гроші, запаси, дебіторська заборгованість, інше.

Активи

Відповідно до наших планових придбань, підприємство планує отримати певні необоротні активи. Основні засоби, які формуються будівлями, спорудами, обладнанням та автомобілями відображаються у балансі трьома сумами. Перша  вартість – це первісна, або сума, за яку нематеріальний актив придбали. Друга вартість амортизаційна – це накопичення амортизаційної суми, яка списується поступово протягом періоду використання основного капіталу. Третя сума – балансова, або залишкова. Саме вона і формує балансову вартість майна. Ця сума визначається різницею між первісною та амортизаційною вартістю основного капіталу. Тобто, якщо підприємство планує отримати на баланс основні засоби вартістю 100 000 гривень, і щороку списується амортизація на 20 000 грн, то:

Первісна вартість на початок та на кінець року – 100 000 грн;

Амортизація на кінець року – 20 000 грн;

Залишкова вартість на кінець року  - 80 000 грн.

Амортизаційні відрахування здійснюються щомісяця, тому суму амортизації необхідно включати в кінцеву дату балансу.

Те саме стосується і нематеріальних активів, якими можуть бути вартість сайту, вартість програмного забезпечення, що використовується для підприємства.

  • Актив
  • Основні засоби
  • Нематеріальні активи
  • Необоротні активи, всього
  • Запаси
  • Грошові кошти
  • Оборотні активи, всього
  • Активи всього

Отже, ми можемо заповнити перший розділ балансу. Залишкова вартість активів складатиме вартість необоротних активів.

Оборотні активи

Що стосується оборотних активів, то ми також запланували необхідну суму запасів, що потрібні для здійснення виробничого процесу, а також суму грошових коштів, які потрібно витратити на відкриття, ремонти, формування резервів тощо. Усі ці суми вносяться у відповідні графи балансу і таким чином формується оборотний капітал підприємства.

Сума необоротного та оборотного капіталу формує вартість активів. Отже, половину балансу складено, залишилося скласти частину фінансових забезпечень.

Пасиви

Усі наші активи сформовані за рахунок власних та позичених коштів. Наявність власних коштів є обов'язковою – вона формує статутний або акціонерний капітал. Тобто у нашому випадку, підприємство для того, щоб сформувати активів на суму 133 000 грн,  внесло 50 000 гривень власних коштів у вигляді статутного капіталу, а решту 83 000 позичило в банку під 20% річних.

Зазначимо, що сума позичкових коштів вказується та, яка поступила на розрахунковий рахунок.  Отже, ми склали баланс на початок звітного періоду, а на кінець звітного періоду необхідно скласти за даними фінансових результатів.

Вартість необоротних активів зменшиться на суму амортизації, зміни в активах відбудуться у залишках запасів та залишках грошових коштів. Щоб отримати залишок грошових коштів за підсумками року, необхідно до залишку грошових коштів до початку діяльності додати чистий грошовий потік. Залишок запасів може залишатися незмінним, якщо в збільшенню  запасів не виникне потреби. Однак, з ростом виробництва, залишки запасів повинні збільшуватися для того, щоб їх вистачало на декілька днів або тижнів виробничого процесу (в залежності від виду діяльності).

Що стосується пасиву балансу, то зміни відбудуться як  у власному капіталі, так і в залученому. Власний капітал зміниться на суму прибутку або збитку. Залучений капітал зміниться на суму погашень  кредиту.

cat-img

Категорії