• MFLOW
 • Ідеї
 • 100 Q&A
 • Як проводиться розробка тактичного плану

Розробка тактичного плану складається з: формулювання проблем і ризиків, обґрунтування цілей і задач, планування основних засобів досягнення цілей, визначення необхідної ресурсної бази, проектування впровадження плану в життя.

Стадії розробки

Кожна розробка середньострокового плану в якості процесу практичної роботи складається з декількох фаз чи етапів, які призначені для того, щоб:

 1. Сформулювати склад проблем, визначення структури можливих ризиків чи можливостей розвитку, що передбачаються.
 2. Обґрунтувати стратегії, цілі і задачі, що висуваються і плануються для здійснення компанією в наступному періоді, спроектувати бажане майбутнє фірми.
 3. Спланувати основні засоби досягнення запланованих цілей і задач, вибрати чи створити необхідні засоби для наближення до бажаного майбутнього.
 4. Визначити потребу в ресурсах, спланувати об’єми і структуру необхідної ресурсної бази, а також строки її надходження.

Таким порядком в плануванні користуються в Сполучених Штатах. Вітчизняні компанії користуються подібним принципом планування, який складається з трьох фаз практичної роботи, яка полягає в:

 1. Складанні планів, прийнятті рішень про майбутні цілі компанії і варіанти їх досягнення.
 2. Організації виконання планових задач, аналіз фактичних параметрів господарювання компанії.
 3. Контролі і аналізі кінцевого результату, коригуванні реальних параметрів і вдосконаленні господарювання компанії.

 

В разі правильного вибору виду, змісту і технологій внутрішньогосподарського планування українські компанії можуть точно обґрунтувати цілі і плани, але і суттєво підвищити ефективність виробництва, а також якість продукції, що виготовляється чи послуг, що надаються. Також це може гарантувати вихід на зовнішні ринки.

Виділимо 12 стадій, слідуючи яким можна розробити і впровадити систему фінансового планування компанії відносно середньострокової перспективи:

 • визначити цілі і задачі системи, а також призначити відповідального за процес;
 • визначити тих, хто буде користуватись інформацією (управлінці, які використовують інформацію фінансових планів згідно з управлінськими рівнями);
 • проаналізувати планову інформацію (в результаті – отримуємо склад інформації і список управлінських рішень);
 • визначити ділянки планування відділу, проекти, співробітники, сформувати структуру планових параметрів;
 • розробити основні види фінпланів (для кожної ділянки) і, в якості результату, ґрунтовно описати технології, з додаванням форм документів;
 • розробити масштабовану технологію фінансового планування і контролю;
 • розробити регламенти планування і прив’язати їх до відділів, робочих місць, структури інформації тощо;
 • задокументувати через створення системи документообігу і положення про фінансове планування ;
 • навчити управлінців;
 • провести точні розрахунки (початкові варіанти плану, бюджету);
 • моніторинг виконання бюджетів;
 • автоматизувати процес фінансового планування.

Середньострокове тактичне планування

Питання, які вирішує середньострокове планування вимагають комплексних підходів до компанії, тобто фірма розглядається в вигляді фінансової одиниці, причому необхідно аналізувати внутрішні взаємозв’язки і зовнішнє оточення. Це стає можливим тільки після побудови моделі компанії.

Після того, як фінансова модель описана, переходять до побудови і моніторингу планів фінансово-економічної діяльності. Провівши оцінку ми отримуємо фінансові і обсягові показники, які і представляють собою фінансовий план. Він, в свою чергу, відображається в наступних звітних формах:

 1. Звіт про прибуток, який являється характеристикою прибутковості господарювання компанією, в тому числі з його допомогою встановлюються межі цін і сум витрат.
 2. Звіт про рух грошових коштів, який являється характеристикою фінансової спроможності плану, з його допомогою відображається схема і джерела фінансування.
 3. Балансовий звіт, який являється характеристикою структури майна і джерел його формування.
 4. Додаткові форми, в яких описуються обсяги виробництва, взаємини з контрагентами та ін.

Моделі тактичного плану

Комплексна модель, основою якої є агреговані дані. ЇЇ призначенням є аналіз фінансових планів. Перевагами такої моделі є проста розробка, наочність, оскільки можна побачить весь перелік взаємозв’язків, як внутрішніх, так і зовнішніх, а також її нескладно адаптувати  для більш детального прорахунку варіантів впровадження  управлінських рішень реальних проблем.

Комплексна модель як частина інформаційного середовища компанії. Тут модель базується на постійній подачі свіжих початкових даних. Звичайно, що для такої моделі необхідні жорстко прописані алгоритми перетворення початкових даних. Перевагами таких моделей є: швидкий процес підготовки початкових даних, здійснення автоматичного контролю виконання плану, максимальне зменшення помилок в розрахунках. Недоліком методу є наявність великих витрат при проведенні ситуаційного аналізу.

Для моделей тактичного планування, основаних на інтеграції в інформаційне середовище характеризуються ступенями свободи, але обмеженої свободи. До прикладу, облік відстрочок платежів, збоїв в виробничому процесі тощо, тобто свобода є тільки у випадках, прописаних раніше. Якщо ж мова йде про нові ідеї, під впливом яких міняється організаційна структура, а також існуючі процеси, то моделі повинні бути перебудовані.

Підсумовуючи все вищесказане, можна сказати, що реалізація даної моделі використовується для створення виробничо-фінансових планів, як бази для роботи компанії, створення моніторингу і його проведення. «Ситуаційний» план та аналіз альтернатив краще «уживається» з локальними і простими системами тактичного планування.

cat-img

Категорії