Бюджетування доходів проводиться за допомогою відповідних методик прогнозування. Найчастіше використовують або експертний метод прогнозування, або статистичні методи (метод побудови тренду і метод ланцюгових індексів).

Прогнозування прибутків потрібно компаніям не для визначення майбутніх фінансових показників, а для того щоб стала можливою розробка стратегії і тактики на період прогнозу. Прогнозування не є самоціллю. Прогнозування приблизно відображає специфіку господарювання і вказує напрямки рішень адміністрації компанії для її майбутнього процвітання.

Методи прогнозування доходу

Всі методи прогнозування, які використовуються при аналізі прибутків, умовно діляться на експертні і статистичні. Розглянемо їх специфіку.

Експертні методи прогнозування доходів

Користування експертними методами представляє собою опитування груп спеціалістів. Спеціалістами (експертами) всередині компанії можуть бути управлінці вищого рівня (директори). Також можливе залучення аутсорсингових експертів – консультантів, фінансових аналітиків, маркетологів, які націлені на дослідження ринків збуту та ін.

Цим методом користується переважна більшість компаній, але найкраще з його допомогою оцінюється розвиток нестабільних ринків, які складно піддаються опису математичними формулами і залежностями, а також складаються довгострокові прогнози. Перспективність використання методу залежить від кількості залучених спеціалістів та їх професійним рівнем і досвідом.

Статистичні методи

Якщо ринки відносно передбачувані і в компанії є інформація про попередні періоди, в короткостроковому і середньостроковому плануваннях доцільно користуватись статистичними методами. Основою цих методів являється припущення, що в майбутньому показник, який аналізується, буде змінюватись згідно тих же закономірностей, що і в минулому періоді. Статистичними методами різних ступенів складності користуються в усіх компаніях, орієнтованих на ринок, використовуючи при цьому або Excel, або одну з спеціалізованих статистичних програм (SPSS, Statistica та ін.).

Приступимо до детального розгляду двох статистичних методів, які найбільше використовуються для прогнозування доходів нашими підприємствами.

Побудова тренду

Найбільшого розповсюдження набула побудова тренду, тобто математичного рівняння, яким описується поведінка показника, який прогнозується (залежність обсягу реалізації від часу). Динаміка показника може бути як прямою (для лінійного тренду), так і кривою (для нелінійного тренду). Побудова рівняння лінії передбачає використання декількох правил:

  • якщо потрібне відслідковування тільки загальної тенденції, або порівняння темпів росту різноманітних показників, обмежуйтесь лінійним трендом;
  • якщо ж ріст продажів «лавиноподібний», наприклад, в разі входження товару в моду, користуються експоненціальним методом. Правда використання цього методу доступне тільки для короткострокових прогнозів, оскільки за лавиноподібним ростом часто слідує поступовий спад попиту, оскільки на ринку зразу з’являється багато конкурентів, які перенасичують його;
  • якщо попит на товар характеризується сезонністю (спади і скачки попиту), використовують поліноміальний тренд;
  • якщо спочатку товар демонстрував ріст продажу, а потім реалізація стабілізувалась на деякому рівні, або спочатку товар демонстрував стабільно високі продажі, а потім реалізація впала, то новий стабільний рівень розраховується з використанням логарифмічного тренда.

Крім часу в формулу лінії тренду можна вносити попередні значення показника, що прогнозується (авто регресія), середні значення ( метод ковзної середньої) і т. д.

Метод ланцюгових індексів

Якщо товар характеризується сезонними коливаннями попиту, використовується саме цей метод. Для цього спочатку потрібно розрахувати ланцюгові індекси реалізації (відношення об’єму реалізації кожного наступного періоду до попереднього) і визначається середнє значення цього індексу для кожного періоду (місяця) за декілька років. Після цього обсяги продажу останнього звітного періоду перемножуються на індекс наступного (планового). Отримане значення і є прогнозом на перший прогнозний період. Цей метод успішно комбінується з іншими методами.

cat-img

Категорії