• MFLOW
 • Ідеї
 • 100 Q&A
 • Як описується економічна ефективність бізнес плану

Економічна ефективність бізнес плану - це прогнозовані об’єми збуту, прогнозований звіт про прибутки, прогнозований баланс, звіт про грошові переміщення, швидкість зміни основних фінансових показників, розрахунок точки беззбитковості, оцінити ризики.

Цей пункт описання проекту являється підсумуванням всіх зібраних та проаналізованих даних відносно ринку, конкурентного середовища, маркетингової політики в популяризації новинки.

Розрахунок фінансового плану дозволяє перейти до висновків щодо реальності проекту, виходячи з економічної вигоди. Об’єднання всіх даних дозволяє також передбачити наявність проблем і порівняти реальний стан справ з запланованим розвитком ситуації.

В деяких випадках прогнозування роблять на трьохрічний термін, причому відносно першого року практикується щомісячна розбивка, відносно другого – щоквартальна, відносно третього практикується узагальнений звіт за 12 місяців року.

Іноді інвестори просять представляти прогнози по іншому – перші два роки – поквартальні дані, а в наступні періоди (від 5 до 10 років, в залежності від тривалості проекту) звіти за 12 місяців.

В цьому розділі необхідно вказати:

 1. Прогнозовані об’єми збуту.
 2. Прогнозований звіт про прибутки компанії.
 3. Прогнозований баланс.
 4. Звіт про грошові переміщення.
 5. Швидкість зміни основних фінансових коефіцієнтів.
 6. Розрахунки щодо точки незбитковості проекту.
 7. Оцінка ризиків.

При розробці цієї документації доцільно використовувати національні стандарти в бухгалтерському обліку.

Обсяги збуту в бізнес-плані

Прогнозовані обсяги збуту вираховуються шляхом проведення маркетингових досліджень і дають можливість скласти враження про ту частину ринку, в якій хоче проявити себе компанія. Ця частина підпункту повинна бути прорахована дуже якісно, оскільки помилка в даних може нівелювати всі затрачені зусилля.

Звіт про прибутки

Звіт про прибутки компанії складається з:

 • надходжень від продажу товарів/послуг в грошовому еквіваленті;
 • витрат на виробництво продукції/послуг (з градацією по типах);
 • загальновиробничих витрат (з градацією по типах);
 • відрахувань в бюджет та податків;
 • інших виплат, які відносяться до собівартості товарів/послуг;
 • чистого прибутку.

Звіт про грошові потоки

Звіт про грошові потоки являється документом, з допомогою якого можливе проведення оцінки руху грошових коштів під час реалізації з диференціацією по часу (а саме: скільки коштів потрібно зосередити до початку продажів і в період виконання робіт).

Головною ціллю цього звіту являється пересвідчення в тому, що можливе забезпечення синхронності грошових поступлень і витрат, а також перевірка коефіцієнтів ліквідності стосовно періодів проекту. Звіт про переміщення грошових коштів включає в себе інформацію, яка свідчить про:

 • нарахування чистого прибутку;
 • розрахунок амортизаційних відрахувань;
 • надходження кредитних (чи інших) ресурсів, як довго-, так і короткострокових;
 • погашення зобов’язань (до прикладу, процентів і тіла кредиту);
 • інвестиційні витрати (грошові і матеріальні потоки);
 • чисті потоки грошових коштів;
 • грошові кошти, які є в наявності у компанії на початок кожного періоду.

Динаміка зміни основних фінансових коефіцієнтів

Динаміка зміни основних фінансових коефіцієнтів може показати зміну в процесі впровадження проекту основні фінансові коефіцієнти:

 • валовий прибуток;
 • операційний прибуток;
 • чистий прибуток;
 • швидка ліквідність;
 • рентабельність активів;
 • рентабельність власного капіталу;
 • співвідношення власних і залучених засобів;
 • погашення кредиторської заборгованості та ін.

Потрібне повне висвітлення припущень, у відповідності до яких ви займались розробкою прогнозу базової версії проекту, а також детальний розгляд показників прибутковості і показників ліквідності проекту.

Розрахунок точки незбитковості

Розрахунок точки незбитковості проекту проводиться в грошовому і товарному вираженнях. Розрахунки проводяться агрегатовано  для всіх видів продукції, що запущена в виробництво для кожного звітного періоду проекту.

Проводити оцінку ризиків необхідно для:

 • впевненості кредитора в тому, що ви реально оцінюєте ситуацію;
 • допомоги в передбаченні всіх можливих ризиків і їх попередження;
 • розуміння кредитора, що ви зможете вийти навіть із скрутної ситуації.

Для відносно невеликих проектів оцінка ризиків проводиться з допомогою експертних методів, оцінюючи їх можливість. Самим важливим тут є вміння розробника бізнес-проекту передбачити весь комплекс можливих ризиків.

Оцінка ризиків

Ризики класифікуються за джерелами виникнення.

Політичні ризики викликає:

 • нестабільність політичної влади;
 • неадекватність політичних рішень;

Господарчі ризики викликає:

 • зміна податкового законодавства;
 • відсутність споживача;
 • інфляційні процеси;
 • зміна цін постачальників;
 • затримка платежів від реалізації;
 • неадекватний менеджмент.

Форс-мажор:

 • землетруси, повені, бурі та інші природні катастрофи;
 • міжнародні конфлікти;
 • втрата майна при пожежі.

Також необхідність є в проведенні аналізу чутливості проекту. Він полягає в тому, що окрім фінансових результатів, що прогнозуються і розраховані для базової версії, розрахунок проводиться ще і для екстремальних випадків:

 • розрахунок найгіршого варіанту – випадок, коли вплив зовнішніх факторів найбільше заважає впровадженню проекту;
 • розрахунок максимально вигідного випадку – ситуація, коли вплив зовнішніх факторів найвище сприяє реалізації проекту.

Результати аналізу чутливості представляють спрощеними (без деталізації) і прикріпляються до додатків.

Дуже важливо при розрахунку планових показників, врахувати дані ризики – вони будуть вираженими у відсотку, який може зменшити кількість грошей, отриманих в майбутньому. Оцінка ризиків – складне завдання, що потребує експертної оцінки, однак наявність розрахунків із врахуванням впливу можливих ризиків на кінцеві грошові потоки покаже інвесторові, що ви готові до даних ризиків і можете протистояти їм у майбутньому.

cat-img

Категорії