Стратегічне бізнес-планування направлене на план доходів та витрат підприємства у довгостроковій перспективі, це період планування складає більше 5 років, і він включає напрям розвитку підприємства.

З допомогою стратегічних (довгострокових)  планів розробляється загальна місія підприємства. На його базі відбувається побудова тактичних (середньострокових) і оперативних (короткострокових) планів.

Місія

Місією називають концептуальні наміри руху в визначеному напрямку. З її допомогою можна описати статус компанії, основні принципи, на яких базується її господарювання, наміри адміністрації, а також визначаються ключові господарські характеристики фірми. Саме тому місія не повинна бути залежною від того, в якому стані знаходиться компанія, чи є в поточному періоді проблеми з фінансуванням тощо. Місія не призначена для відображення прибутків, як основної цілі, хоча отримання доходів – найважливіший фактор функціонування компанії.

Ціль

За допомогою цілей відбувається конкретизація самої місії в формі, зрозумілій для адміністрування процесів її реалізації. Основними характеристиками цілей в стратегічному плануванні є:

  • наявність чіткої орієнтації на визначений часовий термін;
  • конкретика і вимірність;
  • наявність адресності і контролю;
  • відсутність протиріч і пов’язаність з іншими місіями і ресурсами.

Базуючись на місії і цілях відбувається побудова стратегії розвитку і визначається політика компанії.

Другою назвою стратегічного аналізу є «портфельний» (якщо компанія «диференційована»). Він відіграє роль основного елементу стратегічного планування.

Найуживанішою методикою портфельного аналізу є побудова двовимірних матриць, з допомогою яких можна порівняти виробництва, підрозділи, процеси, товари, згідно відповідних критеріїв.

Підходи до розробки матриць стратегічного планування

  1. Табличний, який полягає в тому, що значення змінних показників зростають з віддаленням від графи з назвою цих показників. При цьому портфель аналізується починаючи з лівого верхнього кута до правого нижнього.
  2. Координатний, який полягає в тому, що значення змінних показників демонструють ріст з віддаленням від «0» координатних осей. При цьому портфель аналізується від лівого нижнього кута до правого верхнього.
  3. Логічний, який полягає в аналізі портфеля, котрий починається в правому нижньому куті і йде до лівого верхнього. Цей підхід найбільш використовуваний західними комерційними підприємствами.

Одним з найнеобхідніших аналізів стратегічної аналітики є прорахування навколишнього середовища, оскільки в результаті отримується інформація, базуючись на якій проводиться оцінка положення, яке займає компанія на ринку.

За допомогою стратегічного аналізу навколишнього середовища можна вивчити три її складові:

  • зовнішнє середовище;
  • безпосереднє оточення;
  • внутрішнє середовище фірми.

Для аналізу зовнішнього середовища проводять вивчення економічного впливу, правового впливу, впливу політичних процесів, впливу природного середовища і наявних ресурсів, соціальної і культурної складових суспільства, вплив науково-технічного і технологічного розвитку суспільства, вплив інфраструктури тощо.

Аналіз безпосереднього оточення проводять згідно з наступними ключовими складовими: клієнти, постачальники, конкуренти, трудовий ринок.

Внутрішнє середовище показує перелік можливостей і потенціалів, котрі доступні компанії в конкурентному середовищі при досягненні поставлених цілей. Аналіз внутрішнього середовища проводиться через: наявність кадрів, їх потенційні можливості, їх кваліфікаційний рівень, їх інтереси, структура управління, виробничі процеси, включно з організаційними, операційні і техніко-технологічні характеристики.

Вибір стратегії

Стратегічний вибір визначається формуванням альтернативних напрямків розвитку компанії, їх оцінкою і вибором найкращої стратегічної альтернативи для реалізації. При цьому користуються спеціальним інструментарієм, який включає в себе кількісні методи прогнозування, розробку можливих шляхів розвитку подій, портфельним аналізом (матрицею БКГ, матрицею МакКінзі, SWOT-аналізом, та ін.).

cat-img

Категорії