Навіть грамотно складений бізнес-план не може бути виконаним на 100% через наявність факторів, які обов'язково впливатимуть якщо не в момент реалізації бізнесу, то вже через декілька місяців. Ці фактори передбачити неможливо, і вони не завжди пов'язані із політикою країни, стабільністю економіки чи виходом на ринок нового конкурента. Це фактори внутрішні, до яких можна віднести порядність працівників, справність придбаного обладнання та інші. Усі ці фактори, які не дозволяють нашим очікуванням справдитися називають ризиками бізнес-проекту.

Економісти ризиком називають можливість виникнення непередбачених втрат очікуваних прибутків, доходів, грошових коштів або майна, в зв’язку зі змінами умов економічної діяльності, несприятливими обставинами або допущеними помилками.

Що таке ризики бізнесу

Ризик інвестиційного проекту – це змінні величини, які характеризують кількісний розмір втрат (збитків) і ймовірність їх виникнення. Залежно від того, який рівень фінансових втрат вони приносять, їх розділяють на:

 1. допустимі ризики,
 2. критичні ризики,
 3. катастрофічні ризики.

Критичні та катастрофічні ризики досить часто стають причиною того, що бізнес-план не буде реалізованим. А для того, щоб нівелювати вплив цих чинників, доведеться або переписати бізнес-план, або вдаватися до таких дій, які повністю перебудують стратегію роботи ріжпоиґмсьва.

Ймовірність виникнення кожного з ризиків різна, подібно до суми збитків, які вони приносять. Аналізуючи ризики необхідно побудувати таблицю, де необхідно зазначити вид ризиків і можливі затрати, які можуть виникнути в ході реалізації бізнес-плану.

Які види втрат спричиняє ризик інвестиційного проекту

Відмітимо, що точність розрахунку виникнення втрат по кожному з видів господарської діяльності різна, оскільки втрати бувають бувають:

 • Матеріальні (додаткові затрати або прямі втрати майна компанії, а саме: устаткування, матеріальних ресурсів та ін.).
 • Фінансові (прямі грошові втрати, спровоковані штрафами, пенею, неоплаченими рахунками через недобросовісність чи банкротство дебітора та ін.).
 • Інтелектуальні (підірвана репутація компанії «добре ім’я», в зв’язку з чим можна втратити вигідний контракт, збитки, нанесені компанії через промислове шпигунство та ін.).
 • Трудові (втрати робочого часу внаслідок травм, гибелі людини через порушення техніки безпеки та ін.).
 • Спеціальні (Збитки нанесені навколишньому середовищу, стихійні лиха та ін.).

Розраховуючи деякі види ризиків враховується не тільки компенсація втрат, але і витрати, зв’язані з запобіганнями збиткам, наприклад, це стосується ризиків, пов’язаних з навколишнім середовищем. Характеристика різноманітних ризиків відносно рівня фінансових збитків відображена в таблиці:

Ризик
Допустимий Критичний Катастрофічний
Кількісний розмір втрат (збитків)
Наднизький Низький Високий Надвисокий
Ця подія не зможе суттєво вплинути на діяльність компанії. Можливі втрати повинні бути попереджені з допомогою відповідних методів управління ризиками. Заходи, які використовуються не зможуть суттєво вплинути, компанія понесе збитки Ця подія загрожує досягненню компанією своїх цілей. Потрібно ухилитися від ризику.
Втрати менші за очікуваний прибуток. Відслідковується повна втрата очікуваного прибутку. Втрати перевищують очікуваний прибуток, аж до повної втрати компанією розрахункової виручки. Втрати перевищують грошові можливості компанії і ведуть до її банкрутства.

 

Займатись підприємницькою діяльністю можна при наявності загрози любого з наведених видів ризиків. Правда, при катастрофічних ризиках потрібно, щоб підприємство завжди мало запасний варіант розвитку, або план-Б. Тут не допоможе страхування чи перенесення своїх невдач на плечі працівників.

Глибина аналізу ризиків залежить від конкретного виду господарської діяльності, а також від об’єму проекту. Якщо мова йде про великий проект, потрібно достеменно прорахувати всі ризики, використовуючи математичний апарат теорії ймовірності. Звичайно, що теорія ймовірності – це тільки теорія, ваш бізнес завжди має шанси з ймовірністю 50%: вигорить або ні.  Мало того, теорія ймовірності досить часто повинна замінятися експертними оцінками – це думки тих людей, які вже робити цю справу, і знають про наявність підводних каменів. Найтяжче у цьому – знайти таких експертів та попросити їх поділитися інформацією про існуючі ризики.

Методи збору інформації для експертної оцінки ризиків бізнесу

Мозковий штурм

Формується команда із 10-15 осіб, які є спеціалістами у різних галузях, до яких причетна діяльність підприємства. Кожен із учасників називає ризики, які вважає актуальними для підприємства. Отримані результати просто фіксуються на папері для того, щоб ідентифікувати перелік можливих ризиків.

Метод Делфі

Метод відрізняється від методу мозкового штурму тим, що учасники обговорення є знайомими між собою. Ведучий переговорів задає питання для отримання ідей – відповідей. Відповіді експертів піддаються аналізу і розподіляються у рейтингу ймовірностей настання та сили впливу на діяльність підприємства. Список наведених ризиків опрацьовується командою і на основі зауважень складається уточнений список, який більш змістовно ідентифікує наявність різних ризиків.

Метод номінальних груп

Cпрямовується на те, щоб не тільки ідентифікувати ризики, але і згрупувати їх за силою впливу на діяльність підприємства. Для того, щоб зробити експертну оцінку ефективною, до участі в обговоренні запрошуються 8-10 осіб, які не тільки перераховують всі можливі ризики із свого поля обізнаності, але і спільними зусиллями визначають значення кожного із даних ризиків на діяльність підприємства.

Картки Кроуфорда

Потребує також збирання спеціалістів в кількості від 7 до 10 осіб, які є експертами у різних галузях. Ведучий задає питання, і кожен із експертів у письмовій формі дає відповідь на нього. Одним із найважливіших запитань є ідентифікація найважливішого ризику, що має найбільший вплив на діяльність підприємства. Перелік даних відповідей дозволяють створити матрицю swat аналізу, яка дасть можливість оцінити сильні та слабкі сторони підприємства,  а також виявити загрози та можливості у майбутньому.

Аналіз контрольних списків

Тут визначаються всі ризики на основі вхідної інформації, яка отримана під час виконання подібних проектів експертами різної галузі. Метод передбачає використання діаграм.  Використовуються діаграми причинно-наслідкових зв'язків, а також блок-схеми, що дозволяють отримати не тільки інформацію про наявність ризику, але і отримати першоджерела їх появи та визначити вплив даних ризиків на діяльність підприємства.

Через складність отримання  таких даних, більшість економістів все-таки вдається до теорії ймовірності при розрахунку ризиків.

При розрахунку ризиків можуть використовуватися різні методи:

 • Метод експертних оцінок, основою якого є вивчення і опрацювання висновків досвідчених підприємців або спеціалістів.
 • Статистичний метод, який базується на вивченні статистичних даних про втрати з встановленням частоти і рівня.
 • Розрахунково-аналітичний метод, який полягає в оцінці ймовірності виникнення ризиків на базі використання внутрішньої інформаційної бази самого підприємства.

Ризики характеризуються ступенем ризику – відношенням максимально можливого обсягу збитків і обсягу власних фінансових ресурсів. Розрахунок проводиться з допомогою коефіцієнта ризику Кр.

Кр = Y/C,

де:

Y - являється максимально можливою сумою збитків;

C - являється вартістю власних фінансових ресурсів з урахуванням точно відомих поступлень грошових коштів, грн.

Після проведення багатьох досліджень стало зрозуміло, що найоптимальнішою величиною коефіцієнта являється 0,3, а коефіцієнт з величиною рівною чи більшою 0,7 може призвести до банкрутства компанії. Тобто допустимий розмір втрат складає до 30% від власного капіталу.

cat-img

Категорії