• MFLOW
 • Ідеї
 • 100 Q&A
 • Що таке оперативне планування і як його проводити

Оперативне планування це попередній фінансовий документ для визначеного періоду, де відображено величину доходів, що планується отримати, витрат, які понесе компанія, а також величина залученого капіталу, необхідного для ведення бізнесу.

Оперативним плануванням називається комплекс дій по процесу формування бюджету. Бюджетуванням продовжується політика стратегічного і тактичного планувань компанії. Термін оперативного планування частіше за все обмежений одним роком.

Оперативне планування є різновидом бюджетування.

Види оперативних бюджетів

Статичний бюджет розраховується в одному варіанті на обсяг продажу та виробництва продукції в наступному періоді. З практики видно, що передбачити обсяги виробництва, а особливо реалізації, майже неможлива задача, тому в більшості випадків відбувається формування декількох варіантів бюджету, з врахуванням всіх можливих варіантів розвитку подій. До прикладу, багатьма компаніями розробляється три версії бюджету: реалістична, оптимістична і песимістична.

Розробка генеральних бюджетів компаній з врахуванням бюджетів всіх підрозділів полягає в розробці цілого комплексу часткових бюджетів.

Генеральні бюджети базуються на генеральних планах і мають на увазі розробку документації, яка використовується в тактичному плануванні.

Оперативний план виручки

При бюджетуванні ряду документів потрібна більш деталізовані розрахунки, до прикладу, це стосується бюджету продажів. В більшості випадків бюджет реалізації не співпадає з обсягами грошових надходжень від покупців, оскільки покупець може отримати знижку, чи відстрочку платежу по придбаній продукції.

Бюджет реалізації складається із двох бюджетів: продажу та надходження коштів.

 1. Використовуючи методи нарахування.
 2. Використовуючи касовий метод.

Цими методами користуються компанії з великим асортиментом продукції, робіт чи послуг, компанії з великим числом структурних підрозділів, різними методами співпраці з різними покупцями. Якщо ж обсяги продукції компанії невеликі, а її структура проста, можливе об’єднання цих двох пунктів в один.

Касовий метод розрахунку доходів

При розрахунках бюджету з використанням касового методу потрібно провести розрахунок сум очікуваних поступлень «живих» грошей в результаті реалізації продукції. Для цього необхідна переробки першої частини – бюджету реалізації по методу нарахування, з урахуванням умов співпраці з покупцями і замовниками, виходячи з :

 1. Схем надання відстрочок платежів, чи отримання авансу у відповідності до підписаних контрактів.
 2. Накопиченого досвіду співпраці з покупцями і замовниками, згідно з результатами аналізу статистичних даних про реальне погашення чи непогашення дебіторської заборгованості клієнтами.

І в першому, і в другому випадках переробка бюджету полягає в прогнозуванні фактичних грошових потоків, з урахуванням того, коли покупці чи замовники здійснять переказ грошових коштів за продукцію.

До прикладу, якщо покупці і замовники

 • оплачують рахунки в наступному місяці, необхідно проведення «зсуву» виручки на місячний термін вправо, тобто «живі» гроші за продукцію, реалізовану в квітні, компанія зможе отримати тільки в травні;
 • здійснюють оплату авансів чи взагалі передплату, то «зсув» буде направлений на попередній місяць, оскільки гроші (чи їх частина) поступлять на рахунки компанії до здійснення відвантаження.

Також більш детально необхідно проробити і бюджет руху грошових коштів, розробка якого проводиться з використанням і методу нарахування, і касового методу. Реальний рух грошових коштів, в більшості випадків, не співпадає з інформацією, отриманою в результаті використання методу нарахувань.

Виникнення розбіжностей між доходами та вхідними грошовими потоками

 • план реалізації. Час відвантаження готового товару не співпадає з часом приходу грошових коштів;
 • план виробничих затрат. Заробітну плату практично завжди виплачують в місяці, який слідує за місяцем роботи;
 • план закупки сировини і витратних матеріалів. Суми по матеріалам, які закуповуються, не співпадають з сумами, які потрібно перераховувати постачальникам, оскільки практично завжди постачальник надає можливість відстрочити платіж.

Для реальної оцінки грошових потоків необхідно скористатись касовим методом, тобто спрогнозувати грошові потоки. Іноді має місце ситуація, коли компанія являється прибутковою за методом нарахувань, а фіксується неплатоспроможність. Така ситуація відбувається тому, що  відображена в звіті виручка не гарантує прихід реальних грошей.

Аналіз відхилень між плановими показниками і фактичним виконанням бюджету дозволяє:

 1. Провести оцінку ефективності господарювання, ступінь фінансової стійкості і платоспроможності компанії на кінець планового року.
 2. Здійснити виявлення проблемних областей, розглянути нові можливості розвитку і провести коригування бюджету.
 3. Підвищити рівень відповідальності керівництва компанії різних рівнів за фінансовий результат при залученні їх до розробки бюджету.
cat-img

Категорії