В розділі "маркетинг" описується, яким чином буде здійснюватися ринкова комунікація, а також визначається стратегія, яка буде застосовуватися для підприємства. Тут також зазначається, яким чином можна оптимально задовольнити попит. Концепція написання даного розділу орієнтується на теперішній стан справ на підприємстві, аналіз ринку та його учасників, а також на інші чинники, що впливають на майбутній бізнес. В основному іншими чинниками, що слід враховувати при розгляді маркетингу, є вплив:

 • держави;
 • податкової системи;
 • нормативного законодавства.

Виходячи із результатів аналізу та даних, які отримані під час аналізу ринку, формуються цілі та стратегічні напрями маркетингу.

Також обираються інструменти так званого змішаного маркетингу та описуються конкретні заходи. Виходячи із загальних стратегічних цілей підприємства визначаються цілі маркетингу.

Питання, що повинні бути в маркетинговому плані

1) які цілі маркетингу є найважливішими для бізнесу; ідентифікують від шести до десяти цілей маркетингу, які повинні бути поділеними на економічні та маркетингові.

Економічні цілі - це частка ринку, збільшення обсягів збуту, формування затрат підприємства, можливість виробництва нових товарів.

Маркетингові цілі - це можливість просування бренду, збільшення корисності продукції та її значення для покупців, покращення іміджу компанії. У даному розділі необхідно сформувати способи досягнення даних цілей.

Види маркетингової стратегії для бізнес-плану

 1. збільшення обсягів продажу на вже існуючих ринках - це можливість збільшення обсягів реалізації за рахунок застосування конкурентних, цінових прийомів та реклами.
 2. розвиток ринку - це можливість виходу на нові ринки, на яких до цього часу підприємство не знаходилося;
 3. розробка нової продукції - це можливість вийти за рамки традиційної діяльності чи диверсифікації виробництва, що дозволяє вийти із просідаючого ринку. В даному випадку ризики зменшуються через збільшення асортименту товарів та послуг, які раніше не входили до складу основної діяльності підприємства;
 4. диверсифікація - це можливість виходу на нові ринки із повною зміною продуктового ряду підприємства; цей метод слід застосовувати тоді, коли ринок вже повністю вичерпався і на стару продукцію більше нема попиту.

Розробка правильної маркетингової стратегії є однією із важливих заходів, що застосовуються на різних етапах життєвого циклу підприємства.  Кожен із напрямів стратегії має свої особливості, які потрібно оцінити та побудувати відносно них відповідні цілі.

Відповіді, які потрібно отримати в розділі маркетингового плану

 1. На початковій стадії розвитку підприємства слід визначити, якими засобами та затратами буде виводитися компанія на ринок? Також тут зазначається які саме ринки або сегменти ринку компанія зможе осягнути;
 2. На фазі зростання визначаються обсяги витрат ресурсів, що необхідні для того, щоб підприємство закріпилося на даному ринку. Тут слід розглядати можливість удосконалення продукції відповідно до потреб споживачів.
 3. У фазі зрілості товарної продукції необхідно визначити, яким чином можна утримати інтерес споживачів до підприємства та товарів (або сервісів).
 4. У фазі насичення необхідно визначити яким чином буде проводитися конкурентна боротьба і які є шляхи виходу в лідери на ринку. Тут також слід розглядати варіант виходу із даного ринку або перехід на виробництво нової продукції.

Визначати стратегію маркетингу слід за допомогою аналізу портфеля привабливості продукту для ринку та конкурентних переваг. Для цього можна, для прикладу, побудувати стратегію інвестицій та зростання, стратегію зняття вершків або дезінвестицій, а також вибирати різні стратегії.

3 стратегії розвитку відповідно до матриці

 1. Стратегія до лідерства по витратах та цінах, що базується на представленні на ринку продукції із найменшою ціною;
 2. Стратегія створення власного бренду, що відрізняється від конкурентних неяскравих пропозицій.
 3. Зосередження на головних цілях. Дана стратегія подається в формі визначення альтернатив для бізнесу.

Використана література:

Лудольф Ф., Лихтенберг С. Бизнес-план. Профессиональное составление и убедительная презентация. – М.: Олма-Пресс, 2004.-224с.,с. 78-91

cat-img

Категорії