• MFLOW
  • Ідеї
  • 100 Q&A
  • Що таке кошторисне планування і які його види

Кошторисне планування розглядається в якості системи бюджетування. Бувають: бюджети продажу, бюджети прямих матеріальних витрат, бюджети витрат оплати праці, бюджети накладних витрат, бюджети собівартості, бюджети грошових коштів, бюджети капітальних вкладень, бюджети прибутків та збитків, бюджети активів і пасивів.

Оскільки бізнес-план для внутрішнього використання представляє собою інструкцію до дії керівникам і спеціалістам підприємства, то з його допомогою можна не тільки викласти цілі і шляхи їх досягнення, але і здійснювати постійний аналіз стану підприємства.

Бізнес-план являється техніко-економічним обґрунтуванням кожної комерційної справи. З його допомогою розкриваються процеси досягнення цілей, вирішення задач та прогнозуються результати господарювання. Головним інструментом в плануванні є  кошторисне планування.

Кошторис це

Кошторис являється формою планових розрахунків, згідно з якою визначається програма дій компанії на майбутній період. До прикладу, для визначення планового об’єму виробництва товару, необхідно проаналізувати попит, обсяги продажу та можливості виробничих потужностей, а також забезпеченість сировиною в необхідних пропорціях.

Кошторисне планування це

В ринкових умовах поняття поняття «кошторисне планування» отримало несподівано широке значення та розглядається в якості системи бюджетування (розробки бюджетів).

По рекомендації спеціалістів бюджети складають на трьохлітній період, з місячною розбивкою відносно першого року.

Види бюджетів в бізнес-проектах

Бюджет продажів

В ньому відображається об’єми продажів, ціна та виручка стосовно кожного типу товару (робіт, послуг). Від бюджету продажу залежить планування обсягу виробництва. Для його визначення необхідно до обсягу продажу додати обсяг, який направлений на внутрішньогосподарське використання, а також залишок, що планується на кінець року. Від визначеної цифри необхідно відняти залишок на початок року.

Бюджет прямих матеріальних витрат

Як правило, при його складанні використовується нормативний метод: норма витрати сировини на виготовлену одиницю товару множиться на кількість цього товару.

Бюджет витрат на оплату праці

Він розробляється відносно підрозділів компанії (цеху, бригади тощо).

Бюджет непрямих витрат

Він визначається затратами на оплату праці допоміжного та управлінського персоналу, витрати на електроенергію, опалення, охорону праці, допоміжні матеріали, ремонт, страхування та ін.

Бюджет собівартості

Сюди входять підсумкові дані, які отримані в попередніх бюджетах.

Бюджет грошових коштів

Він розраховується розбивкою помісячно. Він являється відображенням майбутніх платежів та поступлення коштів. Прихід класифікують по джерелам надходження засобів, а розхід – по напрямках використання. При виникненні дефіциту грошових коштів проводиться аналітична робота, згідно з результатами якої виявляються причини виникнення дефіциту.

Бюджет капітальних вкладень

Бюджет капітальних вкладень являється додатковим кошторисом, який передбачає планування обсягу грошових коштів для розвитку і розширення компанії. Він являється сумою окремих видів капітальних вкладень (будівництво, закупка технічного оснащення та технологій, інноваційна діяльність). В цьому ж розділі визначається те, якими будуть джерела фінансування (власні, які являються чистим прибутком та амортизаційними відчисленнями, позикові, які являються довгостроковими та короткостроковими кредитами та позиками, притягнені, які представляють собою кредиторську заборгованість компанії).

Бюджет прибутків і збитків

Бюджет прибутків та збитків складається для визначення фінансової результативності діяльності компанії та податку на прибуток.

Бюджет активів і пасивів

Являється прогнозним бухгалтерським балансом, аналізуючи який можна встановити несприятливі фінансові проблеми, до прикладу, пониження ліквідності компанії.

Аналіз виконання бюджетів проводиться по закінченню здійснення передбачених господарських операцій. Періодичність аналізу визначається разом з затвердженням бюджету.

Виконання кошторисів аналізується співставленням фактичних даних з плановими показниками, і  визначенням темпів росту та приросту.

cat-img

Категорії