• MFLOW
  • Ідеї
  • 100 Q&A
  • Як скласти плановий звіт про рух грошових коштів

Плановий звіт про рух грошових коштів складається в 2 етапи – до початку діяльності та за результатами діяльності. До початку діяльності грошові потоки формуються на організацію виробничого процесу. Після – за результатами виробництва та збуту.

На етапі формування звітності для бізнес-плану достатньо звіт про рух грошових коштів скласти прямим методом. В його основу входить звіт про фінансові результати підприємства. Формула грошових потоків наступна: усі грошові поступлення – усі грошові витрачання = чистий грошовий потік. При цьому усі надходження та витрачання необхідно поділити за видами діяльності підприємства: операційною (або поточною), фінансовою та інвестиційною.

Грошові поступлення – це не тільки доходи підприємства, сюди також необхідно включити надходження від власників бізнесу на розвиток ( це збільшення власного капіталу), а також надходження кредитних коштів. І одні, і другі надходження формують надходження від фінансової діяльності.

 Вхідний грошовий потік формує:

1) дохід від реалізації  (ми припускаємо, що дебіторської заборгованості виникати не буде і весь дохід поступить нам на розрахунковий рахунок) – це операційна діяльність.

Вхідного інвестиційного грошового потоку в поточному році не відбудеться, натомість буде вхідний фінансовий грошовий потік, який формуватимуть дві суми:

2) надходження власного капіталу (внески засновників);

3) отримання позик (кредит банків).

Усі зазначені витрати підприємства, окрім амортизаційних витрати – це від'ємний грошовий потік. Окрім даних витрат від'ємним грошовим потоком є витрачання коштів на придбання основних засобів – це витрати інвестиційної діяльності – витрачання на придбання необоротних активів.  Рух грошових коштів відображається двома стовбцями, де перший стовбець – це надходження коштів, а другий – витрачання. Необхідно зазначити, що варто виділити рух грошових коштів до початку діяльності та за результатами діяльності протягом року.

Рух грошових потоків до початку діяльності

Надходження Витрачання
Операційна діяльність
  Витрати на підготовку до діяльності (реєстрація бізнесу, ремонти і тд)
Інвестиційна діяльність
  Витрати на придбання необоротних активів
Фінансова діяльність
Надходження власного капіталу  
Отримання позик  

 

Чистим грошовим потоком буде різниця між надходженнями та витратами грошових коштів. Після цього, маючи початковий  залишок грошових коштів, можна формувати звіт про рух грошових потоків за результатами діяльності.

Рух грошових потоків за результатами діяльності

Надходження Витрачання
Операційна діяльність
Доходи від реалізації Матеріальні витрати
  Витрати на оплату праці
  Витрати на соціальне забезпечення
  Комунальні витрати
  Витрати на оренду
  Витрати на рекламу
  Витрати на зв'язок
  Витрати на доставку
  Витрати на сплату податків
Інвестиційна діяльність
Фінансова діяльність
  Погашення позик
  Погашення відсотків за кредит
  Виплата дивідендів

 

За результатами діяльності визначається чистий грошовий потік за рік.

cat-img

Категорії