Ефективність інвестиційного проекту включає розрахунок 4-х показників.

  • чистий дисконтований дохід;
  • індекс доходності;
  • період окупності інвестицій;
  • внутрішня норма доходності інвестицій.

Для того, щоб отримати дані показники, необхідно розрахувати грошові потоки крафтової пивоварні "Майстерська".

Грошові потоки крафтової пивоварні "Майстерська" в 2019 - 2023 рр.

Показники 2019 2020 2021 2022 2023

Всього за

2019 - 2023 рр

Додатні грошові потоки 2289.43 2796.11 3381.14 3329.93 3717.09 15513.70
Від'ємні грошові потоки 1844.08 2285.84 2809.77 2499.92 2913.70 12353.31
Чистий грошовий потік 445.35 510.27 571.38 830.01 803.39 3160.40

В 2019 році додатній грошовий потік становить 2289.43 тис. грн., від'ємний - 1844.08 тис. грн.. Різниця між цими показниками, що становить 445.35 тис. грн., є чистим грошовим потоком підприємства за 2019 р. Спланувавши грошові потоки на 5 років, встановлено, що додатній грошовий потік в 2023 р. становитиме 3717.09 тис. грн., від'ємний - 2913.70 тис. грн., а чистий 803.39 тис. грн.

Проведемо дисконтування грошових потоків, для цього необхідно визначити ставку дисконту.

При оцінці майбутніх інвестицій необхідно врахувати ставку дисконту, тобто ставку відсотків, який показує мінімальну суму доходу щорічно, при якому інвестор готовий інвестувати. За допомогою дисконта визначають спеціальний коефіцієнт дисконтування (базується на формулі складних відсотків) для прирівнювання цінності грошових потоків в майбутніх періодах до теперішньої цінності.

В широкому сенсі норма дисконту показує затрати в основний капітал і показує норму прибутку, яку би підприємство могло отримати, займаючись альтернативними видами діяльності.

Для постійної норми дисконту E коефіцієнт дисконтування і визначається за формулою:

i = 1 / (1-E)t        

Ставка дисконтування (i) — це та вартість залученого капіталу (сукупного грошового потоку), при якому інвестор готовий вкладати в бізнес;

Е - норма дисконту;

t - період;

Розрахунок ставки дисконту

Рік (t) Норма дисконту (Е) Ставка дисконту (i)
1 15 1.15
2 15 1.32
3 15 1.52
4 15 1.75
5 15 2.01

 

Проведемо дисконтування грошових потоків. Приклад крафтової пивоварні "Майстерська"

Ставка дисконтування є ключовим елементом в дисконтуванні доходу. Вона показує, яку норму прибутку необхідно врахувати інвесторові при вкладанні в інвестиційний проект. Ставка дисконту використовує багато факторів, які залежать від об'єкту оцінки і може включати в себе: інфляційну складову, дохідність по безризикових активах, додаткову норму прибутку за ризик, ставку рефінансування, середеньозважену вартість капіталу, відсоток за банківськими вкладеннями та ін.

DCF = CF / (1+r)

Дисконтування грошових потоків крафтової пивоварні "Майстерська"

Показник 2019 2020 2021 2022 2023

Всього за

2019 - 2023 рр

Дисконтований додатній грошовий потік 1990.81 2431.40 2940.12 2895.59 3232.25 13490.18
Дисконтований чистий прибуток 255.09 270.91 284.87 243.96 236.80 1291.63
Дисконтований чистий грошовий потік 387.26 443.72 496.85 721.75 698.60 2748.17

Чистий приведений дохід

Одним із найбільш ефективних способів оцінки ефективності інвестиційного проекту є розрахунок чистого приведеного доходу (NPV), який базується на співставленні величини початкових інвестицій (IC) з загальною сумою дисконтованого чистого грошового потоку, який поступає в досліджуваний період.

Притік грошових коштів представляє собою норму очікуваного інвестором доходу. В нашому випадку цей відсоток очікування складає 15 %.

NPV розраховується за формулою:

NPV = CF – IC  

Де NPV- сума чистого приведеного доходу по реальному інвестиційному проекту;

CF - сума чистого грошового потоку (приведена до справжньої вартості) за весь період експлуатації інвестиційного проекту (до початку нових інвестицій в його реконструкцію чи модерацію). Якщо новий період експлуатації до початку нового інвестування в даний об'єкт визначити складно, його приймають в розрахунках в розмірі 5-ти років;

IC - сума інвестованого капіталу в реалізацію реального проекту (при рівномірному вкладенні приведена до справжньої вартості).

Чистий приведений дохід (ефект) (NPV) = 2748.17 - 2650.0 = 98.17 тис. грн.

Індекс доходності

(англ. PI, DPI, Present value index, Profitability Index, benefit cost ratio) – показник ефективності інвестицій, що представляє собою відношення дисконтованих доходів до розміру інвестиційного капіталу. Інші синоніми індексу доходності, які несуть аналогічний економічний зміст: індекс прибутковості та індекс рентабельності інвестиційного проекту.

PI = NPV / IC   

Індекс доходності інвестицій (PI) = 2748.17 / 2650.0 = 1.04

Період окупності інвестицій (PP) є показником, що характеризує термін, за який вкладений капітал принесе дохід.

Період окупності (PP) = 2650.0 / (2748.17 / 5) = 4.82 років.

Внутрішня норма доходності (прибутку, внутрішній коефіцієнт окупності, Internal Rate of Return - IRR) - норма прибутку, який підприємство отримає від інвестиційної діяльності. Це та норма прибутку (бар'єрна ставка або ставка дисконтування), при якій чиста поточна вартість інвестицій рівняється нулю, або це та ставка дисконта, при якій дисконтні доходи від проекту прирівнюються до інвестиційних видатків.

Внутрішня норма доходності

Внутрішня норма доходності визначає максимально допустиму ставку дисконта, при якій можна інвестувати без втрат для власника коштів.

IRR = r, при якому NPV = f(r) = 0,

Проведемо розрахунок внутрішньої норми прибутку. Для цього необхідно зазначити верхній бар'єр норми дисконту, який, як правило, є на рівні 15 %. Припустимо, що верхня межа складає 20%.

Проведемо дисконтування чистого грошового потоку за верхньою межою дисконтної ставки.

Дисконтування грошового потоку методом послідовного наближення.

Показник 2019 2020 2021 2022 2023 Всього
Чистий грошовий потік 445.35 510.27 571.38 830.01 803.39 3160.40
Дисконтований чистий грошовий потік (Е1) 387.26 443.72 496.85 721.75 698.60 2748.17
Дисконтований чистий грошовий потік (Е2) 371.13 354.36 330.66 400.27 322.86 1779.28

 IRR = 15 + (20 - 15) * 2748.17 / (2748.17 - (1779.28)) = 18.04%

Підсумуємо дослідження та покажемо всі показники ефективності інвестиційного проекту в таблиці 9.8

Показники ефективності інвестиційного проекту зі створення крафтової пивоварні "Майстерська"

  Показник Значення
CashFlow Чистий грошовий потік 445.35
E1 Дисконтований чистий грошовий потік (Е1) 387.26
NPV Чистий приведений дохід 98.17
Pi Індекс доходності 1.04
IRR Внутрішня норма доходності,% 18.04
PP Період окупності, років 4.82

Необхідно зазначити, що період окупності в майже 5 років є нормальним для проекту із таким обсягом інвестицій. За 5 років підприємство може згенерувати більше 3-х мільйонів чистого грошового потоку.

cat-img

Категорії